Профил Хуманитарни науки

Срокът на обучение е 5 години и включва двата задължителни профилиращи предмети Български език и литература и История и цивилизации . Изборът на трети и четвърти профилиращ предмет се осъществява за втори гимназиален етап (11. и 12. клас).

Профил Математически

Срокът на обучение е 5 години и включва двата задължителни профилиращи предмети Математика и Физика и астрономия. Изборът на трети и четвърти профилиращ предмет се осъществява за втори гимназиален етап (11. и 12. клас).