Информация за ученици за прием в VІІІ клас за учебната 2020/2021 година

Информация за родители за прием в VІІІ клас за учебната 2020/2021 година

Профили:

Профил Хуманитарни науки

Срокът на обучение е 5 години и включва двата задължителни профилиращи предмети Български език и литература и История и цивилизации . Изборът на трети и четвърти профилиращ предмет се осъществява за втори гимназиален етап (11. и 12. клас).

Профил Математически

Срокът на обучение е 5 години и включва двата задължителни профилиращи предмети Математика и Физика и астрономия. Изборът на трети и четвърти профилиращ предмет се осъществява за втори гимназиален етап (11. и 12. клас).

Заповед на началника на РУО-Враца за план-прием в VІІІ клас за учебната 2020/2021 година

Информация от РУО-Враца за план-прием в VІІІ клас в училищата от област Враца за учебната 2020/2021 година

Информация от РУО-Враца за план-прием в VІІІ клас в училищата от община Козлодуй за учебната 2020/2021 година

2019