Национална програма "Заедно в изкуствата и в спорта"

Предложение за формиране на групи и избор на ръководители по национална програма "Заедно в изкуствата и в спорта".

Национална програма "Отново заедно" - 2022 година

Протокол с класираните ученици и ръководители на групи, кандидатствали по Национална програма "Отново заедно" 2022 г.

2020

СУ "Св. св. Кирил и Методий" ще кандидатства по Национална програма "Отново заедно" 2022 г. за провеждане на 6 дневно туристическо пътуване.

Съгласно указанията на програмата, можем да сформираме 5 групи с по 10 ученици. Пътуването трае 6 дни с 5 нощувки и е с избрана дестинация морето.

В този период туроператорска фирма провежда ежедневна културно-образователна програма.

Критериите, по които ще бъде осъществен подбор на учениците (от 1 до 11 клас) са:

  • Активно участие в обучението от дистанция - 10 точки
  • Представяне в учебния процес (успех) - 5 точки
  • Социален статус - 3 точки
  • Здравен статус - 2 точки

Кандидатстването ще стане с попълване на заявление (по образец от училището) от родител в срок до 07.06.2022 г.

Комисия ще направи подбора по критериите до 10 юни.

Обявяване на резултатите от класирането на кандидатите и разпределението в групи - до 12 юни.

Адрес в страницата на МОН на Националната програма "Отново заедно".


Национална програма “Иновации в действие“

Ученици и учители от СУ “Св. св. Кирил и Методий“ гр. Козлодуй участваха в среща в гр. Асеновград

2020

От 7 до 10 юни 2021 година група от 4 учители – Анита Янкова – старши учител по английски език, Мария Тодорова – старши учител по английски език, главен учител Таня Руменова – по БЕЛ и по история и цивилизации, училищният психолог Жана Владимирова, и 4 ученици – Преслав Николов – 5.б клас, Владимир Николов – 5.а клас, Цветомира Йончева – 8.а клас и Мира Великова – 11.б клас от СУ “Св. св. Кирил и Методий“ гр. Козлодуй посетиха иновативното Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Асеновград.

Срещата бе открита от директора на училището-домакин Мая Краева, последвана от прекрасно изпълнение на родопски песни със съпровод на каба гайда.

Наблюдавани бяха два урока, представени от домакините от иновативното училище.

Първият урок бе интегриран урок по английски език в разширена подготовка в 8. клас на тема „Пътуване“. Класът е с профил “Чужди езици“ с интензивно изучаване на английски език. Представено беше проектно-базирано обучение и работа с електронни платформи.

Вторият урок бе интегриран урок по История и цивилизации в 5. клас на тема “Религии и култура в древността“. Представено беше проектно-базирано обучение и работа с електронни платформи, което е иновация на училището домакин.

След всеки от уроците бе проведена работна среща-конфериране на наблюдавания интегриран урок. Проведени бяха паралелни работни срещи за учители и за ученици, на които те се запознаха с иновацията на училището-домакин.

В рамките на първия ден се проведоха игри за опознаване между учениците, участници в мобилността и екипа на училищния “Ученически съвет“. Изработен бе съвместен продукт – табло „Приятели“. Засадено бе дръвче и бяха пуснати балони с послания.

Проведе се работна среща за обмяна на иновативни и други добри практики за учителите, участващи в мобилността. Учителите от СУ “Св. св. Кирил и Методий“ гр. Козлодуй, обл. Враца представиха две презентации, отразяващи прилагането на игровият подход в часовете по история в 5. клас и проектния подход в часовете по английски език в 11. клас.

Културната програма включваше посещение на с. Бачково, Бачковския манастир, архитектурно-историческия резерват „Старинен Пловдив“.

Закриването на мобилността бе направено в криптата на Асеновата крепост, която бе посетена и разгледана в последния ден.


Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“.

проект BG 05M2OP001-3.018

2020

Стартира проект BG 05M2OP001-3.018 "Подкрепа за приобщаващо образование" в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Козлодуй.

Основната цел на проекта е насочена към насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби чрез допълнителна подкрепа, с оглед успешната им реализация и социализация.

Специфичните цели са:
• Приобщаване на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби – с доказани постижения в науките, изкуствата и спорта, в детски градини и училища, осигуряващи обучение за придобиване на основна степен на образование, в системата на предучилищното и училищното образование чрез предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие, включително чрез оборудване на специализирани кабинети и разработване на дидактически материали за работа с деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби;
• Повишаване на капацитета на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за осъществяване на приобщаващо образование, в т.ч. чрез квалификация на педагогическите специалисти за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби;
• Превенция на насилието и агресията, създаване на сигурна училищна среда и семейна подкрепа в процеса на приобщаващото образование.

Дейностите, в които училището участва са:
• Дейност 1. Модели и инструменти за приобщаващо образование на деца и ученици
• Дейност 2. Разработване на специализирани дидактически материали (учебна литература, адаптирани учебни помагала и други) за работа с деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби.
• Дейност 3. Специализирани обучения на екипите за подкрепа за личностно развитие
• Дейност 4. Закупуване на оборудване за допълнителна подкрепа за личностно развитие, вкл. за специализирани кабинети и помещения
• Дейност 5. Осъществяване на дейности за личностно развитие на децата и учениците от институциите в системата на предучилищното и училищното образование по проекта
• Дейност 6. Дейности за семейна подкрепа в процеса на приобщаващото образование в детските градини и училищата по проекта


Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

проект BG05M2OP001-5.001-0001

2020

Основната цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели са:
• Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
• Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
• Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Дейностите, в които училището участва са:
• Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.
• Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.
• Дейност 3 Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда
• Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Козлодуй изпълнява дейности по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).

От началото на проекта в обучения за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) и работа с образователни платформи до момента (м. ноември 2022 г.) са включени 172 ученици, от които 124 първокласници.

С включването в обученията на първокласници се цели да се подпомогне осъществяването на плавен и безболезнен преход от предучилищно към училищно образование в електронна среда. Част от обученията са насочени към по-големите ученици, които са изпитали затруднения при преминаване към ОРЕС, като целта е да придобият основни дигитални умения за работа с електронни образователни платформи. Включени са ученици от уязвими групи.

Обученията се осъществяват с цел да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. На учениците успешно преминали обучението са издадени сертификати.

По проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ са проведени краткосрочни обучения за усъвършенстване на уменията на педагогически специалисти за преподаване при ОРЕС с цел осигуряване на качествено и безпроблемно обучение. Към м. ноември 2022 г. са сформирани 5 групи с 26 педагогически специалисти. Това са учители, които са пожелали да повишат нивото на дигиталната си компетентност и новопостъпили учители. Преминалите обучение са повишили уменията си в използването на ИКТ в учебния процес; използване на образователни ресурси за преподаване и обучение от разстояние и са придобили сертификати за успешно преминат курс.

По проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ са проведени и краткосрочни обучения на 132 родители. Обученията целят да подпомогнат родителите при оказване на помощ на децата, когато е необходимо включване в ОРЕС и да намалят риска от отпадане на учениците от образователния процес.

Дейностите, които се изпълняват са пряко свързани с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19, като проектът е насочен към подпомагане на техническото обезпечаване на образователната система и към осигуряване на условия за провеждане на ОРЕС, като стремежът е да се гарантира създаването на равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети и на всички образователни етапи. До момента в училището по проекта са доставени 75 преносими технически устройства за ученици и 25 – за педагогически специалисти, както и един универсален шкаф за зареждане на устройствата.


Национални програми и проекти, по които училището работи през 2020/2021 учебна година

2020 Подробна информация за национални програми и проекти, по които училището работи през 2020/2021 учебна година и дейностите, свързани с тях можете да намерите в приложения файл.


Проект „Образование за утрешния ден“

проект BG05M2ОP001-2.012-0001

2020

Основната цел на проекта е въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

Специфичните цели на проекта са:


1. Усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;
2. Подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;
3. Намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;
4. Модернизиране на учебни програми, учебни планове, учебници и учебни помагала;
5. Повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;
6. Насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;
7. Осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

Една от дейностите по проекта е: “Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности“ (групи по интереси)

Групи в СУ „Св. св.Кирил и Методий“ гр. Козлодуй за учебната 2019/2020 година:


1. „Дигитален свят“ с ученици от 2. б и 3. г клас с ръководител Светла Мондашка
2. „Мултимедиен свят“ с ученици 5.-12. клас с ръководител Татяна Гергова
3. „Аз и моят компютър“ с ученици от 2. клас с ръководител Мая Николова

Представителни изяви на учениците от клубовете "Дигитален свят" и „Аз и моят компютър“ можете да видите в тези клипове:

клип на клуб "Дигитален свят"

клип на клуб „Аз и моят компютър“

В СУ “Св. св. Кирил и Методий“ гр. Козлодуй по проект „Образование за утрешния ден“ Дейност 2 „Изграждане на модерна защитена образователна среда в училищата и детските градини, базирана на съвременни съоръжения /оборудване за онагледяване/ представяне на учебния материал чрез ИКТ“ беше получен интерактивен дисплей. Той се оказа добър помощник за задържане на интереса в класната стая и дава по-добра възможност за широко навлизане на дигитални учебници и онлайн платформи в учебния процес.

В нашето училище използваме интерактивния дисплей в обучението по природни науки, а и по други учебни предмети. Интерактивният дисплей съчетава в себе си всички компоненти на интерактивната среда (дъска, проектор, компютър).

2020 2020 2020 2020

Получени средства по проекта за 2019/2020 учебна година - 7290 лв.


Старт на проекта за 2020/2021 г.

Групи в СУ „Св. св.Кирил и Методий“ гр. Козлодуй за учебната 2020/2021 година:


1. „Дигитални умения“ с ученици от 3. и 4. клас с ръководител Татяна Гергова
2. „В света на компютрите“ с ученици 3.б клас с ръководител Светла Мондашка

Старт на проекта

Информация за проекта

Платформа на проекта

ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 6

Приложение 1- Декларация за информирано съгласие

Приложение 2- Тематична програма и график за работата на групата

Приложение 3- Анкетна карта за участие

Приложение 4- Анкетна карта за мнение на учениците за участието им в проекта

Бланка - проект

Програма - образец


Проект „Иновативни учители - качествено образование в училището на 21 век“


Нашето училище спечели проект за участие в мобилност на пeдагогическия персонал по КД1 "Мобилност", сектор "Училищно образование", Програма „Еразъм+“ „Иновативни учители - качествено образование в училището на 21 век“ (Договор № 2020-1-BG01-KA101-078461).

2020

Пълна информация за дейностите по проекта и възможностите за кандидатстване можете да изтеглите от тук.

Формуляр за кандидатстване по проекта тук.

Образец на автобиография Europass можете да изтеглите от тук.

Мобилност по проект „Еразъм+“ „Иновативни учители - качествено образование в училището на 21 век“ (Договор № 2020-1-BG01-KA101-078461) 25.9-2.10.2021 г.:

На 25.09.2021 г. стартира мобилност с цел обучение на девет учители от СУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. Козлодуй по проект „Иновативни учители за качествено образование в училището на 21-ви век" в гр. Римини, Италия.

26.09.2021 г. - Културна програма - Посещение на най-старата държава в Европа – Република Сан Марино. Проектът се финансира от Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз.

27.09.2021 г. - Запознаване с историята на Римини. Обиколка в историческия център на града и запознаване със забележителностите му. Посещение в офиса на Sistema Turismo.

28.09.2021 г. - обучения в рамките на структурираните образователни курсове: "STEM ПОДХОД, ПРИЛОЖЕНИЕ В УЧИЛИЩЕ", "КАК СЕ ПРЕПОДАВА, ИЗПОЛВАЙКИ РОЛЕВИ ИГРИ" и "ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ С ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ".

29.09.2021 г. - Обучителни курсове и практически дейности, свързани със СТЕМ, приобщаващо образование и ролеви игри.

30 септември - занимания с практическа насоченост.

1 октомври 2021 г. - Професионална визита в средно училище в Римини.

Открити педагогически практики - резултат от проведените мобилности по проект №2020-1-BG01-KA101-078461 „Иновативни учители - качествено образование в училището на 21 век“ на Европейската програма „Еразъм+“

Интегриран интерактивен урок по български език и литература, математика, информационни технологии и английски език

Интегриран интерактивен урок по български език и литература, математика, информационни технологии и английски език - видео 1

Интегриран интерактивен урок по български език и литература, математика, информационни технологии и английски език - видео 2

Интегриран интерактивен урок по български език и литература, математика, информационни технологии и английски език - видео 3

Интегриран интерактивен урок по български език и литература, математика, информационни технологии и английски език - видео 4

Открит урок с ролева игра на тема „Почивна дестинация-шест дни в Санкт Петербург”

Открит STEM урок с проект на тема: Енергийна ефективност

Ролева игра "В магазина"

Открит урок по математика на тема “Морско пътешествие” - съчетавание на игровия подход и методи на работа по приобщаване на ученици със специални образователни потребности

Брошура по проект №2020-1-BG01-KA101-078461 „Иновативни учители - качествено образование в училището на 21 век“ на Европейската програма „Еразъм+“