Учители


Основен гарант за успешното провеждане на учебно-възпитателния процес в нашето училище.

Уважаеми колеги,

Информационно ресурсният отдел изграден в нашето училище има за цел да подпомага дейността на учителите в тяхната работа. Включва преподаватели от различни културно-образователни области. Екипът се стреми да следи новостите в образователните технологии и да ги предоставя на вашето внимание. Информацията, която ще споделяме е свързана и с възможностите за публикации в различни педагогически издания.

Заедно с това предоставяме на вашето внимание основни документи, свързани с устройството, функционирането и управлението на системата на народната просвета.


НОВО! Основни документи:


Втори международен симпозиум за директори и учители - Охрид 2014 г.


Материали свързани с методическата работа

 • Опис на наличните ресурси в училище:
  МО 1. клас
  МО 3. клас
  МО 4. клас
  МО ФВС
  МО Чужди езици
  МО География, история, философски цикъл

 • Антропогенни фактори (образование за устойчиво развитие)-проект по биология и здравно образование на ученици от 9. Б клас с преподавател Гретхен Александрова.
 • Опис на линкове с материали по методически проблеми: Мотивация на учениците; Оценяване; Интерактивни методи за обучение
 • Мотивиране на учебната дейност чрез използването на ИКТ
 • Оценяването като фактор за подобряване на качеството на образованието
 • Сравнително изследване на учителски практики в обучението по литература и гражданско образование
 • Използване на електронни образователни ресурси в обучението
 • Методика на обучението за решаване на математически задачи
 • Използване на ИКТ в обучението по математика
 • Дидактическата анимация в процеса на обучение
 • Реализация на междупредметни връзки в обучението по ИТ в начална училищна степен
 • Интерактивните стратегии в СИП “Човекът и природата” III клас
 • Развитие на математическите способности на учениците чрез решаване на задачи с параметър
 • Алгоритъм за определяне целите на образователния процес
 • Интерактивни методи за обучение
 • http://www.physica.hit.bg/- Научно-методическо списание по физика

 • Материали за часа на класа на тема Моето първо работно място
  Наръчник за учителя
  Наръчник за ученика
 • Материалите се предоставят със съдействието на МОМН, СБУ и КНСБ. Повече за проекта Моето първо работно място можете да научите на сайта на проекта http://mfwp.labour-bg.net/.


 • Всички научни доклади от Международната конференция "Електронно, дистанционно... или обучението на 21-ви век", проведена в СУ "Св. Климент Охридски" 6-8 април 2011 г.
 • Широкият спектър от научна проблематика в сборника обхваща:
  - Методологически, теоретични, практически, нормативни и технологически аспекти на интегриране на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) в обучението
  - Технологиите в управлението на образованието
  - Технологични решения за подпомагане и осигуряване на обучението
  - Роля на технологиите за предоставяне на равен достъп до образование
  - Качество на подпомогнатото от технологии учене и преподаване
  - Добри практики на използването на ИКТ в разнообразен образователен контекст
  - Подготовка на учителите за изпозване на технологиите обучението


  Възможности за публикации в педагогически издания
  Електронното списание на ДИУУ
  Списания, които се издават от Главна редакция на педагогическите издания към МОН


  Вътрешна информация: