Профил на купувача

Информация за за обществени поръчки на СУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. Козлодуй.

Актуални поръчкиОтминали поръчки


22 август 2017 г.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП,чрез изпращане на покана до определени лица, С ПРЕДМЕТ: „Доставка на учебници и учебни помагала за ІІ и VІ клас за безвъзмездно ползване от учениците в СУ „Св. св. Кирил и Методий”- гр. Козлодуй, за учебната 2017/2018 год. по обособени позиции.


22 декември 2015 г.
21:00 ч.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА за събиране на оферти чрез публична покана С ПРЕДМЕТ: „Доставка на закуски и плодово мляко за учениците от 1-4 клас на СОУ «Св. св. Кирил и Методий», гр.Козлодуй".

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА за събиране на оферти с публична покана С ПРЕДМЕТ: „Извършване на строително-монтажни работи в сградата на СОУ ”Св. св. Кирил и Методий, гр. Козлодуй“
По следните обособени позиции:
Обособена позиция 1: „Ремонт на санитарни възли, коридор физкултурен салон, стая учители, южен вход, игротека в СОУ "Св. св.Кирил и Методий" гр. Козлодуй”.
Обособена позиция 2: „Ремонт на класни стаи №113, №112, №110, №403, №409, №411, №414, №416, № 314, №320, №321, №322, №300, кабинет технически изпълнител, учителска стая, коридор администрация, коридор кабинет физика в СОУ "Св.Св.Кирил и Методий" гр.Козлодуй”


Обществена поръчка с предмет: „Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от I до VII клас, учащи в СОУ ”Св. св. Кирил и Методий”, гр.Козлодуй за учебната 2015/2016 г.“


Обществена поръчка с предмет: „Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от I до VII клас, учащи в СОУ ”Св. св. Кирил и Методий”, гр.Козлодуй за учебната 2015/2016 г.“

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на закуски и плодово мляко за учениците от 1-4 клас на СОУ «Св.св.Кирил и Методий», гр.Козлодуй".


СОУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. Козлодуй обявява покана за обществена поръчка с предмет Доставка на 26 броя терминални работни места за нуждите на СОУ „Св. св. Кирил и Методий", гр. Козлодуй