Проекти

Нашето училище участва в реализацията на различни регионални, национални и международни проекти.

Проект „Да се храним разумно!”Лого

Българско движение „Син флаг“, съвместно с българските учебни заведения, работещи по Програмите „Екоучилища“ и „Учим за гората“, разработи заедно с партньорите ни от Чехия, Словакия, Словения, Полша, Латвия, Румъния, Хърватска и Малта и кандидатства с проект на тема "Да се храним разумно! - глобално обучение, ориентирано към действие, по програма за EYD 2015 – 2020 г." /DCI-NSAED/2014/53/ „Eat responsibly! An action-oriented global learning program for EYD 2015 and beyond“/.

Фейсбук групата на проекта: „Да се храним разумно! ”Св. св. Кирил и Методий” Козлодуй е на адрес
https://www.facebook.com/groups/1792793747713228/?ref=aymthomepage_panel

Eкокомитет по реализиране на проекта

План за действие

Основните цели на проекта:
- Да допринесе за мобилизирането на младите хора да разберат по-добре взаимосвързания свят, в който живеят, да бъдат мотивирани и квалифицирани, за да предприемат действия в полза на глобалния проблем за отговорен начин на хранене в новите държави-членки чрез програма за глобално образование, ориентирано към действия в училищата и детските градини и сред широката общественост;
- Да помогне на учителите да интегрират тези въпроси в преподаването на учебните програми;
- Да развива критичното мислене на учениците, да им даде възможност да предприемат действия и да се повиши информираността на родителите и по-широката общност.

Основни приоритети и дейности по проекта:
A1: Засилване на знанията и капацитета на кандидатите-партньори чрез обучения по интегрирано глобално образование и устойчиво потребление на храни, обучение и насоки по програма DEAR: Development education and awareness raising – Развитие на образованието и ключовите компетенции.
A2: Осъществяване на училищна програма по въпросите на устойчивото хранене чрез организиране на работни групи на национално ниво, чрез програмни средства и база данни на образователни източници.
A3: Укрепване на знанията и уменията на учителите и възпитателите чрез обучения, събиране на добри практики, участие в EYD 2015-Европейски Форум, споделяне на наученото от проекта;
A4: Изпълнението на програмата в училищата, следваща 7-те основни стъпки по програма „Екоучилища“:
• чрез създаване на ръководен екип;
• чрез учебния план на работа;
• преглед на ситуацията, план за действие;
• комуникация;
• кампания за действие;
• екокод за хранене.
A5: Достигането до родителите и широка общност чрез местни дейности, интернет страница, социалните медии.

Темата на проекта засяга болезнени и жизнено важни за решаване проблеми с храненето на подрастващите, а интернационалното измерение на работата в партньорство с организации от още 8 европейски държави ще обогати всички нас с нови идеи и похвати за справяне с тях.

Темите по проекта:
1. Скритите води, енергия, земя и труд при производството на храна
2. Хранителни отпадъци
3. Прекомерна консумация на месо на основата на соя
4. Транспортиране на продуктите
5. Преработени храни и наличие на палмово масло
6. Справедлива търговия
7. Експлоатация на детския труд

В нашето училище работим и по седемте теми с учениците от I до XI клас.

Лого

На 22. март 2017 г. се проведе работна среща на екокомитета.

Координатор Анелия Ангелова

Проект "Litter Less”

СОУ „Св. св. Кирил и Методий” гр. Козлодуй реализира проект "Litter Less” в партньорство с Програма „Екоучилища” и фондация „Wrigley” – кампания „Да намалим отпадъците”.

Проектът стартира с формирането на екокомитет с участието на учители, ученици, родители и партньори. Следващи стъпки са оценка на ситуацията с отпадъците в училище и съставяне на план за действие. Дейностите, насочени към намаляване обема на отпадъците ще обхванат цялата училищна общност и ще имат както практически характер, така и ще са свързани с учебната програма.

Важна част от проекта е обмяната на опит с европейско училище и популяризиране на дейностите сред чуждестранни партньори.

Ангажираността на училището да намали отпадъците ще бъде представена по оригинален творчески начин в Екокод.

Всички продукти ще бъдат публикувани в европейския профил на училището, което продължава да отстоява имиджа си на носител на европейския флаг на Екоучилище.

Проект УСПЕХ

Лого

Групи по интереси осмислят свободното време
на учениците
в СОУ „Св. св. Кирил и Методий”
гр. Козлодуй

В СОУ „Св. св. Кирил и Методий” гр. Козлодуй 302 ученици развиват талантите си, общуват и творят в 22 групи за извънкласни и извънучилищни форми на дейности, финансирани по проект № BG 051РО001–4.2.05-0001 „Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски хоризонти – УСПЕХ”, по бюджетна линия «Да направим училището привлекателно за младите хора» - ОПРЧР.

Междинните изяви по проекта позволяват на децата да представят дейностите в групите пред свои връстници, пред родители и учители.

През м. март третокласниците от клуб „Здравословно хранене” проведоха практическо занятие и подредиха кулинарна изложба съвместно със своите родители. Клуб „Приятели на Русия” разкри тайните на руската кухня пред ученици от VІ клас. Участниците в клуб „Светът на математиката” организираха за шестокласниците празник на числото ?. Те не само представиха историята на числото, чийто откривател се смята Архимед, но и по забавен начин предложиха задачи, скечове, песни.

Шестокласниците от клуб „Приятели на книгата” и първокласниците от клуб „Приказен свят” избраха за аудитория своите родители и пред тях организираха празници-изненади.

Клубът на приятелите на Франция се включи с ентусиазъм в провеждането на празника на Франкофонията.

Участието на учениците в разнородни дейности не само ги поставя в ситуация на успех. Те намират нови приятели, откриват, че в училище може да бъде интересно и че техните успехи доставят радост на техните родители и учители, оценяват се от техните връстници.

Празник на числото ПИ

Учениците от клуб „Светът на математиката” запознаха шестокласниците с историята на числото ПИ.

В началото изиграха скеч за Архимед, който се смята за откривателя на числото ПИ. Представиха презентация, която ни запозна с определенията за числото, със стремежа на математици от различни епохи да получат най-точни приближения на това ирационално число, което представлява безкрайна непериодична дроб.

Поставиха на по-малките си съученици занимателни задачи свързани с числото ПИ и раздаваха награди на най-бързо справилите се с решението им. Узнахме за песента за числото ПИ, филмът ПИ, парфюмите ПИ, симфонията ПИ.

След това под ръководството на г-н Андриан Иванов, шестокласниците решаваха математически задачи, в които се прилагаха формули с числото ПИ.

На финала се запознаваха с теорията и решаваха задачи представени мултимедийно в сайта на Националния образователен портал.

Разгледайте снимки от мероприятията в официалната страница на проекта.

“Класни стаи без граници”Представяне

Младежка доброволческа мрежа за демократични инициативи

  Проект за трансгранично сътрудничество между СОУ “Св. св. Кирил и Методий” гр. Козлодуй и Средно училище MIRCEA VODA SHOOL гр. Калараш, Румъния, финансиран по Програма ФАР на Европейския съюз.

  Наименование на проекта:
 • “Класни стаи без граници” – Младежка доброволческа мрежа за демократични инициативи.
 • Участници в проекта:
 • Водеща организация – СОУ “Св. св. Кирил и Методий” гр. Козлодуй, България
 • Партньорска организация – Средно училище MIRCEA VODA SHOOL гр. Калараш,Румъния
 • Време за изпълнение:
 • 30.11.2006г. – 30.10.2007 г.

 • Проектът се финансира от Фонд за малки проекти на Програма ФАР Трансгранично сътрудничество на Европейския съюз. Фондът подкрепя малки проекти, от типа “хора за хора” и “меки” мерки за местно развитие в граничните райони с цел преодоляване на тяхната изолация и подобряване на социално-икономическото им развитие. Фондът подкрепя и създаването на мрежи за сътрудничество от двете страни на границата, както и установяването на връзки между тях и по-широките мрежи на Европейския съюз.

  Главни цели на проекта “Класни стаи без граници”– Младежка доброволческа мрежа за демократични инициативи са:
 • Да подпомага изграждането на зона за добросъседски отношения и регионален просперитет, чрез културно и социално-икономическо сближаване на областите Враца и Калараш.
 • Да се постигне устойчиво и дългосрочно партньорство между младежи в граничния регион, за изпълнение на съвместни дейности и инициативи с трансграничен характер.
 • Специфичните цели на проекта са :
 • Да се идентифицират общите културно-исторически корени на областите Козлодуй и Калараш и подпомогнат процесите на тяхното сближаване и интегриране.
 • Да се установи дългосрочно и устойчиво партньорство между децата и младежите от двата региона.
 • Да се обменят институционални модели и практики за изяви и развитие на талантливи деца, в това число и на деца, лишени от родителски грижи и представители на различни етноси и малцинства.
 • Да се разшири институционалния капацитет на местните администрации и придобие опит в работата с инициативи и програми на Европейския съюз. Участници в проекта са:
 • Деца и младежи от градовете Козлодуй и Калараш.
 • Учители, педагози и експерти от образователните и културни институции.
 • Местни власти и граждански формирования.
 • Всички, свързани с културата и изкуството, в качеството на “създатели” и/или “ползватели” на продуктите, генерирани в хода на Проекта.
 • Дейностите по проекта включват:
 • Учредяване на трансгранична Младежка мрежа за демократични инициативи “Имам идея!”
 • Тематични обучения на деца, ориентирани към културно-историческото наследство на балканския регион и европейски модели за гражданско поведение.
 • Посещение на членовете на Младежката мрежа за демократични инициативи “Имам идея!” в град Калараш. Запознанство с румънския партньор, съвместни семинари, викторини и музикално-сценични представления.
 • Запознанство и обмяна на опит между учители, педагози и експерти от двата града.
 • Провеждане на младежка Асамблея за интеркултурен диалог и партньорство под мотото “Ние можем!”.
 • Отпечатване и разпространение на материали за дейностите по проекта на български, румънски и английски език.
 • Публикуване на съвместна интернет страница на двамата Партньори.
 • Публично оповестяване на хода на проекта и постигнатите резултати от неговото изпълнение.
 • Проектът търси постигането на следните резултати:
 • Създаване на устойчива, либерална структура за партньорство на деца и младежи от граничния регион.
 • Повишаване знанията на младите хора за природното и културно-историческо наследство в граничния регион и европейските модели за гражданско поведение.
 • Повишаване уменията и мотивацията на младите хора да представят своята култура и да постигат междукултурен диалог и партньорства.
 • Разширяване на професионалния капацитет на учители, възпитатели и експерти от граничния регион.
 • Прозрачност на действията и медийно отразяване на проекта.
 • Подробен административен и технически капацитет на двамата партньори.


“Искам да ти разкажа...”Лого

Eвропейски образователен проект, финансиран от програма Сократ на Европейската комисия, подпрограма Коменски – за училищно сътрудничество.

  Езиковият проект, озаглавен “Искам да ти разкажа...”, е едногодишен и се основава на сътрудничество с училище “ANDRE DE RESENDE” от град Евора, Португалия. Работен език на проекта е английският, който се изучава и в двете училища. От наша страна проектът обхваща учениците от 6 паралелки от 6. и 7. клас, които ще работят по него в течение на учебната година, в часовете по различни учебни предмети: български език и литература, английски език, история, география, изобразителни изкуства, труд и техника, в часовете на класа.
  Основните дейности по проекта са озаглавени:
 • Дейност I : “Приятел в нужда се познава” Срок: 20.09. – 22.12.2006г.
 • Дейност II: “Покажи ми своето училище” Срок: 01.10.2006г. – 30.03.2007г.
 • Дейност III: “Искам да ти разкажа...” Срок: 20.10.2006г. – 30.03.2007г.

 • Чрез работата си по тях учениците ще имат възможност да осъзнаят по-добре и представят на партнъорите си от Евора различни аспекти на своята култура и традиции, на ученическото си ежедневие, на историческото наследство и природните красоти на своята родина.
  Особено важна част от реализацията на проекта е обменът на ученически групи за период от 2 седмици. През втората половина на февруари 2007г., по време на традиционния карнавал в Евора, група от 30 ученици, участващи в проекта, ще гостуват в семейства на свои португалски връстници. През този двуседмичен период те ще участват в множество съвместни дейности в училището на своите домакини, ще имат възможността да “изживеят” културата, езика, ежедневието на днешна Португалия. Месец по-късно участниците в обмена на свой ред ще окажат гостоприемство на учениците от Евора, давайки им възможност да се включат в живота на семейството, училището, града, да “усетят пулса” на България, вече член на Европейския съюз. Участниците в обмена, освен че ще ползват английския като език за комуникация, ще получат и начални познания по португалски език, които ще затвърдят и използват по време на престоя и работата си в Евора, както и при втората фаза на обмена. Същевременно българският ще бъде целеви език за нашите партньори.
  При осъществяването на езиковия проект “Искам да ти разкажа...” се преследват следните цели:
 • Постигане на по-добро познаване на собствената култура;
 • Запознаване с елементи на културата, традициите и историята на партньора;
 • Получаване на начални познания по езика на партньора (неизучаван в училище);
 • Да се предостави на учениците от двете училища възможност да използват езика на проекта (английски, изучаван в училище) при реално общуване;
 • Повишаване мотивацията на учениците за изучаване на чужди езици и подсилване на тяхната увереност при използване на наученото;
 • По-добро разбиране на различни култури чрез изграждане на международно приятелство;
 • Да се научим да уважаваме културната идентичност на всекиго по пътя към изграждането на общата ни европейска идентичност;
 • Възприемане на културното разнообразие като важна ценност, а не като недостатък;
 • Съзнание за споделянето на общи отговорности ( към планетата ни, към бъдещето, да помагаме на хората в нужда и др.)
 • Предоставяне на възможност на учениците да работят в интеркултурна среда;
 • Изграждане на начални умения за работа в екип;
 • Обмен на професионален опит и информация между учителите от двете партниращи си училища.
 • В хода на работата по дейностите на проекта и при съвместната работа в двете фази на обмена на ученически групи, се предвижда създаването на Крайните продукти:
 • Илюстрирани книжки с пословици и поговорки на тема приятели и приятелство;
 • Поздравителни картички по различни поводи;
 • Многоезични брошури, диплянки, плакати, филми, CD-ROM с информация за училищата, местните традиции и националната история;
 • Драматизации на народни приказки на трите езика;
 • Заключителна изложба във всяко от училищата, отворени за местните общности;
 • Дневници на проекта и на обмена;
 • Уебсайт на проекта.
За успешното реализиране на проекта разчитаме на подкрепата на родителите, общинското ръководство в областта на образованието, РИО-Враца, съдействието на регионалните медии и доброжелателството на цялата местна общественост. Повече информация за реализираните дейности можете да намерите на уебсайта на проекта http://www.iwant-totellyou.hit.bgЕКОУЧИЛИЩЕЛого

“Екоучилища” е широко разпространен международен проект, който цели издигане съзнанието на учениците за нуждите на опазването на околната среда чрез обучение в училище.

  “Екоучилища” насърчава децата да вземат активна роля в това как тяхното училище да бъде от полза за околната среда. Предприемат се практически стъпки, за да се намали сблъсъка между училището и природата. Програмата спомага за:
 • Подобряване на средата в училище.
 • Намаляване количеството на отпадъците.
 • Участие в разделното събиране на отпадъците.
 • Финансови спестявания чрез икономия на енергия и вода.
 • Повишаване съзнанието за опазване на околната среда и нейното разумно използване.
 • Включване на обществеността и месните управници в мероприятията по опазване и възстановяване на природните ресурси.
 • Съдействие от страна на средствата за масова информация.
 • Създаване на връзки с други училища в България и Европа.

 • Цели на проекта:
 • Въвеждане на практики, водещи до намаляване обема на отпадъци, които училището произвежда и до икономичното използване на вода.
 • Повишаване знанията на учениците по темите “Отпадъци” и “Вода” и изостряне на вниманието им към екологичните предизвикателства на 21 век.
 • Мобилизиране на цялата училищна общност в екологични дейности.

 • Дейности по проекта:
 • Разделно събиране на отпадъците.
 • Преглед на водната инсталация в училище и консумацията на вода.
 • Приемане на програма за намаляване на разходите.
 • Изготвяне на проект за събиране на дъждовна вода.
 • Измерване обема на отпадъците в училище.
 • Проучване на опасните отпадъци и разделно събиране.
 • Запознаване с Общинската Екопрограма.
 • Запознаване с рециклирането като процес и ползата от него.
 • Информационна кампания “Как чрез пазаруването да произвеждаме по-малко отпадъци?”.
 • Запознаване с пътя на водата и управлението и.
 • Проучване на растителните видове в училищния двор и тяхната адаптираност към условията там.
 • Закупуване на икономични разпръсквачки за поливане.
 • Разпределяне на участъци в двора и поемане на отговорност за поддържането им.
 • Изготвяне на информационен бюлетин “Пътят на отпадъците и водата в Община Козлодуй”.
 • Изложби на продукти от отпадъчни материали.
 • Учредяване на екопатрули.
 • Включване на родителите в екологичните дейности.
 • Информиране на медиите за дейностите по екологичния проект.“Енергийна ефективност – отнася ли се това до мен?”Лого

Програма “Енергийни алтернативи”

  Организатори – сдружение Инициатива за регионално икономическо развитие на района на АЕЦ “Козлодуй” и община Козлодуй
   Цел на проекта
  • Да направим децата и възрастните съпричастни към икономията на енергия и използването на възобновяеми енергийни източници
  • Да намалим семейния и училищния бюджет, спестявайки енергия
  • Да въздействаме положително на околната среда
  • Конкурси за
  • Лого на проекта
  • Детска рисунка
  • Мултимедийни игри
  • Информационни диплянки
  • Резултати
  • Информационни диплянки – изработени комплексно от ученици. Част от тях създадоха рисунките, други ги сканираха, редактираха с графичен редактор и сглобиха във вид на диплянки

  • Дипляна

   Дипляна

  • Мултимедийни игри и тест – под ръководството на ИТ-специалист, ученици създаваха отделните фрагменти на играта и теста, занимаваха се с тяхното сглобяване, редактиране и пр. дейности свързани в създаването на тези електронни продукти:

  • * Възобновяеми енергийни източници
   * Енергийна ефективност
   * Тест по енергоспестяване и възобновяеми енергийни източници

   Екип на дипляната
   Екипът, който разработи дипляната

   Екип за демонстрация
   Екипът, който демонстрира мултимедийните игри и теста