2021

Система на Община Козлодуй за прием в 1 клас за учебната 2024/2025 година

Училищен план - прием в 1 клас за учебната 2024/2025 година

График на дейностите за прием в 1 клас за учебната 2024/2025 година

Заявление за прием в първи клас през учебната 2024/2025 година2021


Уважаеми родители,

По повод един от най-вълнуващите моменти в живота на детето Ви – първата среща с Училището с надеждата да сме Ви полезни, ще се опитаме да отговорим на въпроси, които най-често ни задават родителите на бъдещите първокласници.

1. Кога да запиша детето си в І клас?
• Детето Ви задължително трябва да постъпи в І клас, ако навършва 7 години през 2023 г.
• По Ваша преценка можете да запишете в І клас 6-годишното си дете, ако то има училищна готовност, потвърдена с Удостоверение за задължително предучилищно образование.
• Ако детето Ви има здравословен проблем, можете да подадете заявление за отлагане на постъпването в І клас за 1 година. Заявлението се подава в детската градина, която посещава детето Ви не по-късно от 31 май.

2. Как да запиша детето си в І клас?
• Цялата процедура по кандидатстване, класиране и записване ще се осъществи при спазване на реда, регламентиран в Системата за прием на ученици в І клас на община Козлодуй за учебната 2023/2024 г.
• Подавате заявление за кандидатстване в избрано от Вас училище в периода 5-8 юни 2023 г.
• Можете да подадете заявление за кандидатстване в повече от едно училище, но детето Ви ще бъде записано в училището, в което е класирано само след като представите оригинал на Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование.
• В нашето училище подаването на заявление за кандидатстване е на хартиен носител по образец. За Ваше удобство може да изтеглите образеца, да го принтирате и да го представите попълнен в училище при подаването му заедно с останалите необходими документи:
> документ за самоличност на родител/настойник за сверяване,
> документ за удостоверяване на постоянен/настоящ адрес на детето,
> копие на удостоверението за раждане на детето и оригинал за сверяване,
> копие от удостоверение за завършено задължително предучилищно образование (издадено от детската градина) и оригинал за сверяване,
> други приложими при необходимост документи (решение на ТЕЛК/НЕЛК, препис-извлечение от акт за смърт и др.), осигуряващи предимство по Системата за прием на ученици в І клас на община Козлодуй
• Списъкът на приетите (класираните) ученици се обявява в периода 9-12 юни 2023 г.
• Записване на приетите на първо класиране ученици се осъществява от родител на място в училище в периода 13-16 юни 2023 г. след представяне на оригинал на Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование.
• Ако има свободни места след записване на класираните на първия етап, те се обявяват в периода 19-20 юни 2023 г.
• При наличие на свободни места записване се осъществява до 14.09.2023 г.
• Ако имате нужда от консултация и подкрепа служители в училище са на Ваше разположение.

3. Имам ли право на избор на учител за детето си?
• Родителят избира училището, а разпределението на децата в отделните паралелки се осъществява от директора. При подаване на заявлението бихте могли да посочите предпочитанието си за учител и/или оставане на детето в един клас с останалите деца от групата, с което ще се съобразим, ако е възможно.
• Възприетата практика в училището е при формиране на паралелките да се запазва целостта на групите от детските градини, доколкото това е възможно. Учениците ще бъдат разпределени равномерно в паралелките.

4. Да посещава ли детето ми занималня?
• Препоръчително е. Училището осигурява целодневна организация за всички желаещи ученици.
• Заявлението за целодневна организация се попълва при записване на детето в І клас или до 15.09.2023 г.

5. Какъв ще бъде дневният режим на детето ми?
• Първият учебен час за първокласниците започва в 8:00 ч., а последният завършва в 11:20 ч. или 12:10 ч.
• Ако детето посещава занималня, то ще бъде ангажирано след обяд до 16:15 ч.
• Възможно е след 14:30 ч. да си тръгва за участие в извънкласни форми извън училище.
• В първи клас родителите придружават децата си до училище и ги вземат след края на учебните занятия.

6. Мога ли да променя решението си и да запиша детето си в друг клас/училище?
• При наличие на свободни места можете да преместите детето си в друг клас/училище в срок до 14 септември 2023 г., а и след началото на учебната година.
В случай, че имате допълнителни въпроси, не се колебайте да се свържете с нас на телефон, имейл или да си уговорите среща в удобно за Вас време.2019 2019